PROJEKTY


Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia

1. Projekt pn. „Przedszkole Pluszowego Misia” realizowany w Szkole Podstawowej w Parszowie. Całkowity koszt projektu wynosi 270053 zł, z tego 5000 zł środki własne budżetu Gminy Wąchock. W programie uczestniczy 25 dzieci Przedszkole zostało odpowiednio urządzone i wyposażone w przedmioty dydaktyczne.

2. W Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku:
- „Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku” sfinansowano 2 oddziały przedszkolne. Całkowity koszt projektu - 503.194 zł, z tego 8000 zł, - środki budżetu Gminy Wąchock. Z projektu korzysta 50 dzieci . W ramach projektu prowadzone są dodatkowe zajęcia (logopedia, gimnastyka korekcyjna, język angielski i rytmika).
- Pierwsze uczniowskie doświadczenia droga do wiedzy. Pomoc finansowa otrzymana na realizację projektu wynosi 8000 zł. Nauczyciele realizujący projekt są zatrudnieni na umowę zlecenie na okres III semestrów. Głównym celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia.

3. Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi realizuje projekty :
-Wielkie nadzieje Wielkiej Wsi. Całkowity koszt projektu wynosi 535.355 zł, z tego 8800 zł środki własne budżetu Gminy Wąchock. W programie uczestniczy 25 dzieci.
- „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Całkowity koszt projektu wynosi 6 193,29 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla kl. I i II . Z programu korzysta 21 dzieci z klas I i II.

4. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował projekt „Aktywna Integracja w Gminie Wąchock”. Wartość projektu wynosi 305.882 zł, w tym środki własne 31 tys. zł. Z programu skorzystało 48 osób w tym 28 osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i 20 osób niepełnosprawnych korzystających z form wsparcia w ramach aktywności lokalnej. W br. kontynuowany jest projekt na kwotę 215 tys. zł, w tym środki własne 22 500 zł, i skierowany jest do 19 osób.


Rządowy program – „Radosna Szkoła”


Wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do kl. I uzyskały szkoły:
1.
Szkoła Podstawowa w Parszowie –wartość wsparcia finansowego 6000zł a wkład własny z budżetu Gminy – 800 zł

2. Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku - wartość wsparcia finansowego 6000zł a wkład własny z budżetu Gminy – 600 zł


Wsparcie od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku otrzymał tablicę multimedialną – wartość otrzymanej pomocy – 15.790 zł, ze środków budżetu Gminy – 2500 zł.


"Świętokrzyski Program Rozwoju Edukacji na obszarach wiejskich"

W ramach programu dla szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi zakupiono telewizor plazmowy, DVD, zestaw nagłaśniający, programy multimedialne. Z programu korzystają uczniowie szkoły (94 dzieci).Wartość wsparcia - 22000 zł, w tym z budżetu Gminy 2000 zł.

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy